De Medezeggenschapsraad

Er is een wettelijk verplichte MR op De Klapwiek. Deze MR behartigt de belangen van ouders (vertegenwoordigd in de oudergeleding) en teamleden (vertegenwoordigd in de teamgeleding). De MR heeft invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Besluiten hieromtrent die door de directie en/of het schoolbestuur genomen worden, worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft algemene bevoegdheden, bijzondere bevoegdheden en enkele taken.

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders en teamleden. De data van de vergaderingen staan vermeld op de jaarkalender. De agenda en de notulen worden bekend gemaakt via de website van de school. De MR doet verslag van haar activiteiten via een beknopt verslag in de nieuwsbrief en in het jaarverslag, dat wordt gepresenteerd tijdens de algemene ouderavond die in het begin van het schooljaar plaats vindt.

Nadere informatie over de rechten en bevoegdheidenvan de MR kunt u vinden in het
huishoudelijk reglement van de MR.
Klik hier  voor het huishoudelijk regelement.
Voor vragen of informatie kunt u mailen met: infomr@bs-klapwiek.nlLeden van de MR:
 
Ouderleden:

Lineke Heijneman(voorzitter)
Roland van Horck
Maarten Ophoff
Desiree Boots

   
   
     
 Teamleden:    
 
               
 
Corné Damen           
  Monique
van der Heijden         
  Susan van
Houtert                      
  Monique
Janssen                    
 


Verslagen van de vergaderingen:

De agenda's, notulen en jaarverslagen van de MR vindt u hier
 
 
De Gemeenschappelijke MR (GMR)

De MR-en van alle bij SALTO aangesloten scholen zijn, al dan niet direct, betrokken bij de GMR. De GMR is betrokken bij zaken betreffende het algemeen belang van alle bij SALTO aangesloten scholen. De GMR functioneert op bestuursniveau en als er beslist moet worden over bovenschools beleid dn is de GMR het aangewezen orgaan.
De MR van de Klapwiek ontvangt de notulen van de GMR, en de onderwerpen die in de GMR-vergaderingen zijn behandeld, worden binnen onze eigen MR besproken.